pondelok 27. apríla 2015

Egyptská kniha mŕtvych

Egypťania si boli dobre vedomí, že zomrelý vníma to, čo vytvára jeho myseľ. Aby zaistil kľudné opustenie mŕtveho tela, poškodzovali i hieroglyfické značky, ktoré predstavovali tvory zomrelému potencionálne nebezpečné. S touto praxou sa stretávame už v Textoch pyramíd, ale nachádzame ju i na rakvách z neskorších dôb. Časom sa celý text stal amuletom a pravdepodobne prevládlo presvedčenie, že vlastníctvo akejkoľvek jeho časti dokáže zaistiť večnú blaženosť. Jedine tak si totiž môžeme vysvetliť, prečo sa na stenách hrobiek vyskytuje i text 190. kapitoly, ktorý nemá žiadnu duchovnú hodnotu a je očividne iba doslovom k celému dielu.


Na základe toho, čo je nám doteraz známe, môžeme celé dielo rozvrhnúť do nasledujúcich oddielov:

1. Úvodná časť bola pravdepodobne tvorená modlitbami k Bezbrehej žiare (Réovi) a Osirisovi-Dobrébytie. Tieto texty sa objavujú často na počiatku papyrusových zvitkov obsahujúcich Kapitoly o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary. Svojim zameraním sú pravdaže zhodné s tými, ktoré egyptológovia označujú ako 15. kapitolu. V súčasnom vydaní boli zhromaždené do samostatného oddielu. Z charakteru týchto modlitieb môžeme usudzovať, že sa ich Egypťania modlili počas života a mentálne sa tak pripravovali na púť k Bezbrehej žiare, k Stvoriteľovi. Modlitby boli najpravdepodobnejšie verejné a odriekavali sa i na záver pohrebných obradov tesne predtým, než bola múmia uložená do hrobky.

2. Okrem predchádzajúcich modlitieb sa s Egyptskou knihou mŕtvych spája mnoho ďalších modlitieb, ktoré boli určené výlučne pre vzývanie božstiev a ktoré malá prenášať duša zomrelého po opustení svojho hmotného tela. Rovnako tento súbor bol v tomto vydaní zoskupený do samostatného oddielu. Tieto a ďalšie texty boli prísne tajné a preto s nimi späté obrady prebiehali v zvláštnom stane, ktorého steny boli pokryté žltými hviezdami, aby symbolizovali nočnú oblohu. Tvarom pripomínal stan turecký, pričom lievikovitý útvar na jeho vrchole najpravdepodobnejšie predstavoval Tunel, do ktorého musel zomrelý vstúpiť, aby sa mohol vydať ku Svetlu.

3. Aby zomrelý dosiahol svojich cieľov, domnieval sa, že potrebuje mnoho hmotných a textových amuletov. Tie tu boli vyčlenené tiež do samostatného oddielu. Vďaka tomuto usporiadaniu sa pred nami zároveň plasticky vynára celý zádušný obrad, ktorý nebol iba náboženským rituálom a dôležitosť si zachoval dodnes. Pokiaľ totiž duša zomrelého zotrvávala pri hmotnom tele, kňazi sa ju snažili mentálne prebudiť, aby sa prebrala zo spánku, uvedomila si svoj stav a vydala sa na cestu záhrobím. I tu sa snažili maximálne pomôcť, aby sa duša buď nemusela vôbec znovu zrodiť, alebo aby bol jej nový život čo najpriaznivejší. Tieto amulety a s nimi späté zaklínadlá môžeme rozdeliť na tie, ktoré boli zo zomrelým uložené do hrobu a na tie, ktoré boli pri obradoch iba používané a potom odnesené. Je možné, že s každým predmetom v hrobke bolo späté určité zaklínadlo. V neskorších dobách boli tieto zaklínadlá zapisované priamo na tieto predmety.

Egypťania si boli dobre vedomí, že zomrelý vníma to, čo vytvára jeho myseľ. Aby zaistil kľudné opustenie mŕtveho tela, poškodzovali i hieroglyfické značky, ktoré predstavovali tvory zomrelému potencionálne nebezpečné. S touto praxou sa stretávame už v Textoch pyramíd, ale nachádzame ju i na rakvách z neskorších dôb. Časom sa celý text stal amuletom a pravdepodobne prevládlo presvedčenie, že vlastníctvo akejkoľvek jeho časti dokáže zaistiť večnú blaženosť. Jedine tak si totiž môžeme vysvetliť, prečo sa na stenách hrobiek vyskytuje i text 190. kapitoly, ktorý nemá žiadnu duchovnú hodnotu a je očividne iba doslovom k celému dielu.

4. Vlastné Kapitoly o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary logicky začínajú prípravou múmie a magickými opatreniami, aby telo nezhnilo, aby sa duši zomrelého dostalo dychu a aby bol dobre zabezpečený jeho dvojník (akýsi odtlačok jeho práve uplynulého života, pre ktorého sa budovala hrobka). Práve jemu boli určené všetky obety. Potom nasledovala výzva, aby sa zomrelý prebral zo svojej strnulosti a uvedomil si svoj stav.

S touto výzvou sa môžeme stretnúť prakticky vo všetkých súboroch zádušných textov. Zďaleka najčastejší však je v Textoch pyramíd, kde sa opakuje neustále. Tento súbor najstarších dochovaných zádušných textov je vlastne takmer výlučne zameraný na prebudenie zomrelého a preto nie je divu, že sa tu nestretávame s popisom žiadnych záhrobných oblastí, ktorými zomrelý prechádza na svojej ceste.

Najpodstatnejšie posolstvo Textov pyramíd je obsiahnuté v niekoľkých kapitolách knihy mŕtvych; preto nebolo nutné čokoľvek z Textov pyramíd zaraďovať do tohoto vydania a z rovnakého dôvodu sa uvedený súbor nehodí za podklad k rekonštrukcii pôvodnej podoby Kapitol o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary. Aby si však čitateľ o štruktúre Textov pyramíd mohol určitý obrázok urobiť, ponúkam tu aspoň ich najhrubší popis podľa kapitol:

1- 8 Geb a Nút oslovujú kráľa (zomrelého) a sľubujú mu ochranu.
9- 10 Kráľovský protokol.
11- 19 Obnovenie a oživenie tela zomrelého.
20- 22 Obrad otvorenia úst.
23- 80 Prinášanie obetí a oživovanie tela zomrelého.
81 Spev k prebudeniu zomrelého.
82-209 Prinášanie obetí zomrelému, aby sa zdvihol.
210-213 Spev k prebudeniu zomrelého.
214-216 Kráľ vystupuje na nebesá.
217 Kráľ sa stretáva s Bezbrehou žiarou.
218 Kráľ sa stretáva s deviatimi najvyššími bohmi.
219-222 Kráľ oslavuje vyšších i nižších bohov a stáva sa Osirisom.
223 Zomrelý je opatrený potravou.
224-225 Výzva, aby sa zomrelý prebudil.
226-246 Odháňanie všetkého, čo by mohlo zomrelému na ceste ublížiť.
247-253 Výzva, aby sa zomrelý prebudil.
254-373 Kráľ dorazil do neba a začína sa očisťovať.
374-412 Kráľ dorazil k prevozu, ktorý ho vezme pred brány neba.
413-418 Výzva, aby sa zomrelý prebudil a obliekol sa.
419-421 Syn oslovuje zomrelého otca.
422 Kráľ sa stáva duchom.
423-436 Kráľ dostáva obety a ochranu.
437 Výzva, aby sa zomrelý prebudil.
438 Zomrelý je ubezpečený o svojej nesmrteľnosti.
439-456 Zomrelý je prijatý v nebesiach.
457-468 Výzva, aby sa zomrelý prebudil.
469-476 Zomrelý je čistý a vstupuje do nebeskej bárky.
477 Zomrelému sa zjavujú bohovia a je vyzvaný, aby sa prebral.
478 Zomrelý vidí rebrík do neba.
479-508 Zomrelý je čistý, je mu otvorené nebo a je vyzvaný, aby sa prebral.
509-589 Zem sa chveje a kráľ stúpa na nebesá.
590 Zomrelý sa môže voľne pohybovať.
591-593 Zomrelý na seba berie rôzne podoby.
594-663 Kráľ je pred bránou nebies.
664-758 Výzva, aby sa zomrelý prebudil.
759 Zomrelému je povedané, že z jeho cesty boli odstránené prekážky.
Článok bol prebratý zo stránky www.tajomstva.org a je možné ho ďalej šíriť nekomerčným spôsobom. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text