streda 11. marca 2015

Beltaine: námety na slnečnú meditáciu

Slnečné otázky na obdobie beltainu. 1. Aké tvorivé možnosti sa vám v týchto dňoch naskytli?
 2. Aké obavy vás ťažia? Aké slabosti skrývate?
 3. V ktorých oblastiach života potrebujete rásť?
 4. Keby ste si mali vybrať sny, po ktorých splnení túžite, ktorým by ste dali prednosť?
 5. Kde prekypujete energiou?
 6. Aké zákonitosti ste už objavili na vašej duchovnej púti?
 7. Čo je zdrojom životnej energie vo vašom vnútri?
 8. Ktoré zlámané alebo rozkúskované časti vášho života potrebujete napraviť?
 9. Aký príbeh z vašej minulosti svedčí proti vám? Ako by mal vypadať váš nový príbeh?
 10. Čo a prečo vás zranilo? Aká môže byť liečba?
 11. Komu najviac potrebujete odpustiť?
 12. Čoho si najviac na živote ceníte?
 13. Ktoré zo svojich životných ambícií musíte naplniť?
 14. Ako v súčasnosti obmedzujete sami seba?
 15. Čo vás v mysli prenasleduje?
 16. Čo vás najviac nahnevá? Prečo?
 17. Aké úlohy pred vami vyvstávajú?
 18. Čo sa momentálne musíte naučiť zvládnuť?
 19. Aké obete musíte podstúpiť, aby sa vaše plány splnili?
 20. Vážite si dôvery, alebo ju zneužívate?
 21. Odkiaľ čerpáte svoju odvahu?
 22. Ktorý z vašich zmyslov je najslabší? Venujte sa jeho precvičovaniu.
 23. Čo vás v živote hreje?
 24. V ktorých oblastiach sa povyšujete nad druhých?
 25. Nezneužívate zodpovednosť alebo osobnú moc?
 26. Cítite sa pripravený zasiahnuť, keby sa niekto ocitol v nebezpečí a potreboval vašu pomoc?
 27. Využívate, alebo zneužívate čas určený k oddychu a čerpaniu nových síl?
 28. V ktorej oblasti sa najviac potrebujete ukázniť?
 29. Ktoré zo svojich zvláštnych darov či schopností prehliadate?
 30. Ako môžete usporiadať a zjednodušiť svoju zmätenosť?
 31. Ktorý priateľ, na ktorého zabúdate, by najviac ocenil váš záujem o kontakt?
Autorom článku je http://mesacnastudna.blogspot.sk/. Možno ho s dovolením bez zmeny kopírovať ak k nemu bude pripojená celá táto poznámka. Ďakujeme za rešpektovanie našej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Zadajte text